Sunday, August 12, 2007

Ncer : secara umum
Program pembangunan Wilayah Ekonomi Koridor Utara merupakan satu inisiatif Kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tahap pendapatan di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia – yang mana merangkumi negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara1. Tempoh inisiatif Koridor Utara adalah daripada tahun 2007 sehingga tamat Rancangan Malaysia ke-12, iaitu pada tahun 2025


Terdapat beberapa objektif di sebalik inisiatif Koridor Utara. Pertama, program ini adalah sebahagian daripada komitmen Kerajaan Persekutuan untuk membantu Wilayah ini memaksimumkan potensi ekonominya dan merapatkan jurang pembangunan serta pendapatan di antara pelbagai kawasan yang berlainan di Malaysia. Kedua, ekonomi Malaysia bermatlamat untuk bergerak ke arah aktiviti ekonomi yang lebih tinggi nilai tambahnya dan berasaskan ilmu pengetahuan untuk terus meningkatkan lagi pendapatan per kapita. Koridor Utara sememangnya berpotensi untuk menjadikan Malaysia pemimpin serantau dalam beberapa bilangan sub-sektor ini.
Meningkatkan Nilai Tambah Daripada Industri Yang Sedia Ada
Tema keseluruhan bagi inisiatif Koridor Utara adalah “Meningkatkan Nilai Tambah Daripada Industri Yang Sedia Ada”, iaitu memberi penekanan kepada tranformasi dan pengembangan sektor pertanian, pembuatan, pelancongan dan logistik di Wilayah ini.
Wilayah Utara yang dikenali sebagai jelapang padi negara berpotensi untuk berada di barisan hadapan dalam transformasi sektor pertanian Malaysia. Wilayah Utara boleh menggunakan perladangan berskala komersil dan teknologi terbaru untuk menjadi zon makanan moden, meningkatkan eksport produk pertanian segar dan premium serta hasil pertanian yang telah diproses bagi membantu Malaysia mencapai objektifnya untuk menjadi sebuah negara yang dapat menampung keperluan sendiri dalam makanan ruji seperti beras.
Sememangnya Wilayah Utara telah menjadi tapak bagi sektor ekonomi yang paling penting – yakni sektor elektrik & elektronik (E&E). Inisiatif Koridor Utara adalah untuk mempercepatkan pertumbuhan sektor ini ke arah aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi seperti reka bentuk, penyelidikan dan pembangunan (R&D).
Aset pelancongan utama seperti Pulau Langkawi dan Pulau Pinang akan dipertingkatkan untuk menarik pelancong-pelancong golongan mewah. Oleh yang demikian, perbelanjaan pelancong per kapita akan meningkat dan saiz industri pelancongan di Wilayah ini akan bertambah besar.
Inisiatif Koridor Utara adalah untuk mengukuhkan sektor yang sedia ada seperti pertanian, E&E dan pelancongan. Ia juga akan berusaha untuk membangunkan industri baru di Wilayah ini seperti penanaman tanaman komersil baru dan menggalakkan aktiviti hiliran dalam sektor pertanian. Di samping itu, ia juga akan menggalakkan aktiviti pembuatan baru seperti bioteknologi, bahan mampan serta minyak dan gas, dan pengangkutan Koridor Utara yang kukuh dan berdekatan dengan Thailand dan Sumatera supaya dapat menjadi pusat pemprosesan, logistik dan pusat perdagangan bagi Kawasan Pertumbuhan Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).
Membangun Bersama-Sama Kesaksamaan Sosial
Meskipun begitu, tumpuan sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sahaja adalah tidak memadai dan jika ia diteruskan secara berasingan, ia akan membawa kepada pembangunan yang tidak seimbang di Wilayah Utara. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang akan memanfaatkan sebahagian besar penduduk Koridor Utara, pembangunan mestilah dilakukan dengan cara yang membabitkan penglibatan aktif penduduk, dan dapat memanfaatkan, golongan masyarakat yang kurang bernasib baik. Ini termasuk penduduk luar bandar yang miskin, ibu tunggal dan golongan berpendidikan rendah. Usaha-usaha semasa untuk membasmi kemiskinan perlu diperkukuhkan lagi bagi sasaran keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang dianggarkan seramai 57,700 keluarga dan 11,900 keluarga yang hidup dalam kemiskinan yang keterlaluan di Wilayah Utara2. Purata pendapatan bulanan keluarga yang agak rendah di Wilayah ini ialah RM2,477, juga perlu dinaikkan lagi. Tambahan pula, tahap pencapaian pendidikan yang rendah, serta kelemahan dalam kadar kanak-kanak yang bersekolah perlu diberi keutamaan. Sesungguhnya, isu-isu sebegini akan menghadkan faedah/keuntungan yang bakal diagihkan di Wilayah ini daripada program-program pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan.
Oleh yang demikian, tema inisiatif Koridor Utara ialah kesungguhan untuk membangun bersama-sama kesaksamaan sosial – di mana program untuk mempercepatkan sasaran ekonomi di kawasan yang diberi perhatian akan dijalankan dengan satu cara yang menekankan penglibatan masyarakat tempatan, dengan dipimpin dan didorong oleh sektor swasta serta pasaran semasa. Sebagai contoh, dalam transformasi sektor pertanian, insentif kewangan akan diberikan untuk menggalakkan syarikat-syarikat swasta mengatur dan mengurus masyarakat tempatan agar mencapai tahap skala yang optimum. Bagi sektor pelancongan, strategi untuk menarik pelancong daripada golongan mewah akan dilengkapkan dengan langkah yang dapat menjamin masyarakat tempatan mendapat manfaat daripada peningkatan perbelanjaan para pelancong. Antara lain, sektor kraftangan akan dijadikan lebih profesional dan dinaiktaraf dengan pembabitan usahawan yang dapat memberikan potensi pasaran serta mengatur masyarakat setempat untuk turut terlibat di pusat pengeluaran.
Secara ringkas, walaupun pertumbuhan ekuiti sosial adalah tema yang utama, strategi pelaksanaan haruslah didorong oleh pasaran dan dipimpin oleh sektor swasta. Kerajaan akan memberi sokongan yang kuat dengan menyediakan pemboleh utama, program pembiayaan dan insentif cukai yang disesuaikan secara khusus. Pada masa yang sama, organisasi pelaksanaan yang berdedikasi akan ditubuhkan bagi menyelaras dan mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Koridor Utara.
Empat daerah di Perak yang termasuk dalam Koridor Utara ialah: Hulu Perak, Kerian, Kuala Kangsar dan Larut Matang-Selama.
Di Wilayah Utara, 17% daripada seluruh isi rumah di Malaysia berada dalam tahap kemiskinan, manakala 29% isi rumah di Malaysia berada dalam tahap kemiskinan tegar (Sumber: Rancangan Malaysia ke-9)

No comments: